Visie

In lijn met de visie van de Broeders Van Liefde, gelooft Fracarita Belgium dat menselijke waardigheid een basisrecht is. De menselijke waardigheid is echter voor sommige kwetsbare groepen bedreigd. Fracarita Belgium gelooft dat het ondersteunen van persoonlijke rehabilitatie en sociale (re)integratie van kwetsbare personen bijdraagt aan verhoogde autonomie en betere levenskwaliteit van deze mensen, en zo uiteindelijk een meer humane samenleving creëert waar plaats is voor iedereen.

Missie

Onze missie is om mensen en middelen te mobiliseren om samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika kwaliteitsvolle initiatieven van zorg en onderwijs op te starten, uit te bouwen en te ondersteunen. We concentreren onze werking op 3 specifieke domeinen:

  • orthopedagogische zorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • opleiding en onderwijs

We bereiken daardoor 3 specifieke doelgroepen die in vele lage inkomenslanden weinig kansen krijgen en daardoor een kwetsbare positie innemen: mensen met een beperking, mensen die psychisch lijden of een psychische stoornis hebben ontwikkeld, en kinderen, jongeren en volwassenen met gebrekkige toegang tot opleiding en onderwijs.

Strategie

Onze voornaamste strategie is het versterken van de menselijke, organisationele, institutionele en financiële capaciteit van de partnerinstellingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op die manier laten we hen toe kwaliteitsvolle en aangepaste zorg en onderwijs te organiseren.

In België willen we mee bijdragen aan het uitbouwen van wereldwijde verbondenheid en het stimuleren van concrete solidariteit. Dat doen we via een actieve educatie- en sensibilisatiewerking met vrijwilligers en het creëren van opportuniteiten voor kennismaking en ontmoeting met de partners in Afrika.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De vooropgestelde resultaten van bovenstaande activiteiten dragen rechtstreeks bij aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen rond armoedebestrijding (SDG 1), gezondheid en welzijn (SDG 3) en inclusief en kwaliteitsvol onderwijs (SDG 4). Indirect dragen we bij aan empowerment (SDG 5), inclusieve samenlevingen (SDG 16) en globale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling (SDG 17).