Privacy beleid

Contact gegevens:

VZW Fracarita Belgium (hierna: Fracarita)
Stropstraat 119
9000 Gent
België
Ondernemingsnummer 0409.096.015
Tel.: 09 398 70 50
jonas.scherrens@fracarita.broedersvanliefde.be

 

Download de privacyverklaring als pdf hier.

 

1. Waarom een privacyverklaring?

Fracarita VZW streeft naar transparantie en is zodoende gesteld op het beschermen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die het toelaten u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om direct of indirect een verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

Indien u na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft, dan beantwoorden wij deze graag via bovenstaande contactgegevens.

 

2. Op welke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van de uitvoering van het contract met u overeengekomen, of de uitvoering of precontractuele stappen genomen op uw verzoek.
 • Op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie
 • Op basis van uw toestemming
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Fracarita VZW verklaart enkel de persoonsgegevens te beheren en verwerken die nodig zijn haar doelstellingen te verwezenlijken. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Achternaam, voornaam
 • Contactgegevens: Adres, telefoonnummer, e-mail
 • Communicatievoorkeur
 • Financiële gegevens in het kader van een gift
 • Andere gegevens in het kader van een deelname aan één onze activiteiten.

Alle gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

4. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Fracarita VZW verklaart uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodiging per post: op grond van het gerechtvaardigd belang van het voortbestaan van de organisatie en de realisatie van inhoudelijke en financiële doelstellingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen per e-mail: op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
 • Het in orde brengen van administratie, het meegeven van informatie en instructies aan deelnemers van activiteiten en reizen (en hun contactpersonen): op grond van de uitvoering van een (mondelingen of schriftelijke) overeenkomst.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid: op grond van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met het oog op het afleveren van fiscale attesten).
 • Het opstellen van (vrijwilligers)contracten

 

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Alle gegevens die betrekking hebben op het personeel zullen wij tot vijf jaar na uitdiensttreding bewaren. Dit is conform de wettelijke termijn bepaald door de belastingdienst. Alle andere gegevens, o.m. deze van donoren en vrijwilligers, zullen bewaard worden tot drie jaar na het laatste wederzijds contact. Gegevens zullen steeds verwijderd worden uit onze databank indien ze niet langer nodig zijn om onze doelstelling te bereiken, of indien u uw recht op verwijdering uitoefent.

 

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Wie verkrijgt uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken in principe nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzorgen van postmailings
 • de opslag van onze data.
 • de boeking van reizen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

 

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1     Garantie op een wettelijke en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor de wettelijke doelstellingen vermeld in punt 4. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bijgehouden dan nodig.

 

8.2     Recht op toegang

Indien u uw identiteit kan bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus hebt u het recht om de doeleinden tot verwerking te kennen, alsmede de desbetreffende categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar persoonsgegevens worden verzonden, de gehanteerde criteria gebruikt om de periode van gegevensbewaring te bepalen en de rechten die u kan uitoefenen over uw persoonsgegevens.

 

8.3     Recht op het rechtzetten van uw persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden.

 

8.4     Het recht om vergeten te worden

U hebt het recht om het verwijderen van uw persoonsgegevens te bekomen in de volgende situaties:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
 • U trekt uw toestemming tot verwerken in, en er is geen andere wettelijke grondslag tot verwerken;
 • Uw persoonsgegevens werden illegaal verwerkt;
 • Uw data dienen verwijderd te worden in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

8.5     Het recht om uw toestemming in te trekken

U hebt de mogelijkheid uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens op elk tijdstip in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

 

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit te versturen via mail naar jonas.scherrens@fracarita.broedersvanliefde.be. Wij zullen u zo snel mogelijk van antwoord dienen.

 

10. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fracarita VZW, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij luisteren met veel plezier naar uw klachten. Mochten wij u niet kunnen helpen, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (https://www.privacycommission.be/).

 

11. Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Fracarita VZW kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28/11/2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Cookie policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.